Integritetspolicy

DATASKYDDSPOLICY

 1. INLEDNING

1.1 OPC Kakel AB, 559116-7902 är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter avseende fysiska personer som via digitala kanaler (ex. hemsida och epost) kommunicerar och delar personliga uppgifter med OPC Kakel AB.

1.2 OPC Kakel AB behandlar personuppgifter korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning och de regler som finns för dataskydd. OPC Kakel AB är öppna med varför och på vilket sätt som OPC Kakel AB behandlar personuppgifter och lämnar därför i denna policy utförlig information hanteringen av sådana uppgifter.

 1. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

2.1 Personuppgifter som kan komma att behandlas i samband med att användaren exempelvis begär en offert eller på annat sätt kommunicerar med OPC Kakel AB via hemsida eller epost utgörs exempelvis av:

 • namn
 • post- och e-mailadress
 • IP-adress
 • telefonnummer
 • kontaktuppgifter av olika slag
 • personnummer
 1. VAD PERSONUPPGIFTERNA ANVÄNDS TILL

Nedan redogörs för syftena med behandling av personuppgifter.

3.1 OPC Kakel AB behandlar personuppgifter för att kunna kommunicera eller följa upp intresse från kund eller intressent som aktivt valt att kontakta företaget samt för att kunna fullborda avtal. Uppgifterna kommer ej att spridas vidare till tredje part eller användas i sådana syften som kunden ej tydligt valt och accepterat att ta del av (ex. direkt marknadsföring).

3.2 Behandlingen av personuppgifter har stöd i GDPR med rättslig grund genom samtycke och att behandlingen är nödvändig för fullbordande av avtal med den registrerade.

 1. SÄKERHET

4.1 OPC Kakel AB kommer att säkerställa att lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter mot missbruk, förstörelse och förlust genom olyckshändelse eller otillbörligt utlämnande. Om OPC Kakel AB anlitar en utomstående part för att förse OPC Kakel AB med tjänster som innefattar behandling av personuppgifter kommer OPC Kakel AB att säkerställa att sådana partners tillämpar lämpliga säkerhetsåtgärder och endast behandlar personuppgifter på det sätt som OPC Kakel AB har godkänt.

4.2 Vid överföring av information via internet kan säkerheten aldrig garanteras fullt ut. Även om OPC Kakel AB implementerar säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter (exempelvis kryptering) kan OPC Kakel AB inte garantera fullständig säkerhet för information som den Registrerade överför till OPC Kakel AB webbplats. All överföring av uppgifter sker därför på den Registrerades egen risk. När OPC Kakel AB har erhållit uppgifter kommer OPC Kakel AB att tillämpa stränga rutiner och säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst.

 1. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER GENOM KAKOR (COOKIES)

5.1 OPC Kakel AB använder cookies på sin hemsida för att (i) kunna tillhandahålla funktionalitet, (ii) analysera hur tjänster används och för att kunna ge användarna den bästa användarupplevelsen.

5.2 En cookie är en textfil som webbläsaren sparar i besökarens dator. Textfilen innehåller information som används t.ex. för att underlätta besökarens användning av hemsidan och spara inställningar till efterföljande besök.

Det finns två huvudtyper av cookies:

1) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid

2) en sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när användarens stänger webbläsaren.

5.3 Permanenta cookies används bland annat för att lagra eventuella personliga inställningar hos användaren samt i syfte att anpassa information och marknadsföring. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av hemsidan.

5.4 Om användare inte vill acceptera cookies kan dessa blockeras i inställningarna i webbläsare. Observera att om cookies inte inaktiverats utgår OPC Kakel AB från att användningen av sådana accepteras.

 1. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

6.1 Rätt till registerutdrag, rättelse och invändning

6.1.1 Den Registrerade har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som OPC Kakel AB utför. Den Registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter samt invända mot behandling av personuppgifter som behandlas med stöd av berättigade intressen efter en intresseavvägning enligt artikel 6.1 (f) Dataskyddsförordningen.

6.1.2 Vid den Registrerades invändning mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring kommer OPC Kakel AB att upphöra med sådana behandling.

Gallring och rätt till radering

6.2.1 Den Registrerades uppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och OPC Kakel AB kommer i övrigt att avidentifiera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

6.2.2 Den Registrerade har också rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändigt. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas för direkt marknadsföring.

6.3 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

6.3.1 Den Registrerade har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i nedanstående fall.

 1. Om den Registrerade ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
 2. Om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och den Registrerade väljer begränsning av personuppgifter istället för radering.
 3. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för, och då den Registrerade behöver dessa för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 4. Om den Registrerade invänt mot behandling som stödjer sig på en intresseavvägning.

6.3.2 En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av OPC Kakel AB utan den Registrerades samtycke.

6.4 Rätt till dataportabilitet

6.4.1 Den Registrerade har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som den Registrerade själv lämnat i de fall dessa uppgifter behandlats baserat på samtycke från den Registrerade.

6.5 Utövande av rättigheter

6.5.1 Om den Registrerade vill utnyttja någon eller flera av sina rättigheter enligt ovan kan den Registrerade rikta sådan begäran till ER Konsult i Väst AB . Kontaktuppgifter återfinns nedan under punkt 8.

6.5.2 OPC Kakel AB kommer att behandla en begäran från den Registrerade skyndsamt. Om OPC Kakel AB inte avser att bevilja en begäran helt eller delvis, kommer den Registrerade informeras om detta samt skälen till beslutet.

 1. BEHÖRIG MYNDIGHET

7.1 För det fall den Registrerade är missnöjd med OPC Kakel AB behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med ovan kan klagomål framföras till Datainspektionen eller annan tillämplig myndighet. Kontaktuppgifter till Datainspektionen kan erhållas genom dess hemsida, www.datainspektionen.se.

 1. KONTAKT

Vid frågor om denna integritetspolicy eller behandlingen av personuppgifter vänligen kontakta personuppgiftsombud på OPC Kakel AB:

E-mail: info@opckakel.se

Telefon: 070-7237081

Adress:

OPC Kakel AB

Orkestervägen  5

451 70 Uddevalla

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen